NAMES OF THOSE SHIFTED TO HOSPICIO HOSPITAL –
Rajaram Gaokar, 45 years, Panchawadi, Mahadev Upar, 43 years, Bag Shirfod, Martuja Kilgiri, 40 years, Bagwada, Latif Shaikh, 55 years, Tony Nagar, Ramesh Kumar, 23 years, Mapa
NAMES OF RESCUED PERSONS
Haldankar Bahadur, 29 years, Gandhinagar, Mushaki Mohan, 40 yrs, Tony Nagar, Sanvordem, Navdeep Gaokar, 22 yrs, Panchawadi
Ganpat Bimani, 36 years, Capxem,Shekhar Naik, 48 yrs Dhadem,
Murjuta Shaikh, 18 years, Curchorem, Sajit Shaikh, 24 years, Tony Nagar, Sanvordem, Manoj Raikar, 40 years, Malkarnem
Vittal Dani, 35 years, Sanvodem